بررسی راهکارهای افزایش ساعت مطالعه در دانش آموزان

افت تحصیلی یکی از معضلات نظام‌های آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود و با توجه به کمبود منابع مالی و انسانی و استفاده بهینه از امکانات آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از مقاله‌ی حاضر بررسی و تبیین علل افت تحصیلی دانش‌آموزان و روش‌های ایجاد انگیزه در آنان می‌باشد. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع آن از روش کیفی و شیوه توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مسئله افت تحصیلی به عنوان قدیمی‌ترین و بحث انگیزترین مسئله آموزش و پرورش ایران در دهه های اخیر بوده است که فاصله بین وضعیت علمی موجود فراگیران با وضعیت مورد انتظار آن‌ها از حد معقول و مقبول آن فراتر رفته است و منجر به خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی گردیده است.

جهت دریافت ادامه مقاله اینجا کلیک نمایید 

تهیه کننده مقاله : سانیا صفائی – ریحانه آشیانی( دانش آموزان پایه دهم تجربی)

تایید کننده ی مطالب : مریم قدسی( مشاور و رابط محترم جشنواره تاثریا )


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20