اجرای طرح نظارت و بازدید از کلاس های درس

با توجه به نقش معلمان در بهره وري نظام هاي آموزشی و همچنین با توجه به شاخص های برنامه ی عملیاتی طرح تعالی ، ضروری است با ارزشیابی مستمر تدریس وفعالیت های آموزشی مدرسه میزان اثر بخشی وکارایی معلمان ومیزان تحقق هدف های آموزشی مشخص گردد.

لذا در روز یکشنبه مورخ 11  آذر 1397  ، سرکار خانم صفرپور، مدیریت محترم آموزشگاه ضمن حضور در کلاس درس زبان انگلیسی 2(سرکار خانم رستگار پور) بر فرآیند اجرای تدریس و همچنین نحوه مدیریت کلاس توسط ایشان نظارت نمودند

در ضمن برنامه ی بازدید و نظارت از سایر کلاس ها نیز بصورت منظم انجام خواهد گردید

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20