معرفی پرسنل

 • فاطمه صفرپور

  فاطمه صفرپور

  لیسانس زبان انگلیسی مدیر
 • زهره بیات

  زهره بیات

  فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی معاون آموزشی
 • سمیرا مژدکانلو

  سمیرا مژدکانلو

  لیسانس کامپیوتر معاون اجرایی
 • اعظم عجمی اول

  اعظم عجمی اول

  لیسانس فقه و اصول معاون پرورشی
 • مریم قدسی

  مریم قدسی

  فوق لیسانس مشاوره خانواده مشاور خانواده
 • نفیسه ترکمنی سرابی

  نفیسه ترکمنی سرابی

  لیسانس علوم تربیتی مشاور تحصیلی
 • زهرا جلال آبادی

  زهرا جلال آبادی

  سیکل خدمتگزار