نوآموزان برتر سال ۱۳۹۸

ثمین رحمانی دوست
ثمین رحمانی دوست مسابقات فرهنگی هنری( گلیم بافی) پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : نیشابور رتبه : سوم شهرستان
فاطمه شورابی
فاطمه شورابی مسابقات قرآنی ترنم نور پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : نیشابور رتبه : مقام دوم در رشته ی مفاهیم
زهرا نصرآبادی
زهرا نصرآبادی مسابقات قرآنی ترنم نور پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : نیشابور رتبه : مقام سوم در رشته ی ترتیل
زینب برزنونی
زینب برزنونی مسابقات قرآنی ترنم نور پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : نیشابور رتبه : مقام سوم در رشته ی قرائت
کوثر قندهاری
کوثر قندهاری مسابقات قرآنی ترنم نور پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : نیشابور رتبه : مقام دوم در رشته ی قرائت
پونه امان آبادی
پونه امان آبادی مسابقات قرآنی ترنم نور پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : نیشابور رتبه : مقام اول در رشته ی حفظ
مهسا احمد آبادی
مهسا احمد آبادی مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : نیشابور رتبه : سوم سطح شهرستان در رشته ی خط تحریری
الهام آلهی
الهام آلهی مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : دهم (انسانی) شهر : نیشابور رتبه : دوم سطح شهرستان در رشته ی مجسمه سازی
زهرا سادات حسینی
زهرا سادات حسینی مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : نیشابور رتبه : دوم سطح شهرستان در رشته ی نقاشی با گواش
فائزه زارع مقدم
فائزه زارع مقدم مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : نیشابور رتبه : دوم سطح شهرستان در رشته ی پته دوزی
زهرا نصرآبادی
زهرا نصرآبادی مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : نیشابور رتبه : دوم سطح شهرستان در رشته ی رنگ روغن
زهرا زهدی
زهرا زهدی مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : دهم (علوم تجربی) شهر : نیشابور رتبه : اول سطح شهرستان در رشته ی نقاشی خط