اجرای مانور بازگشایی مدارس

در راستای کیفیت بخشی به فرآیندهای پروژه مهر 1399 و از آنجا شرائط و اقتضائات پیش روی آموزش و پرورش در بازگشایی مدارس ، مستلزم واکاوی دقیق تر متغیرهای متعدد و بعضا ناپیدایی است که در شرایط واقعی بروز و ظهور آن محتمل خواهد بود لذا در روز دوشنبه مورخ 10 شهریور ماه 1399 ، مانور بازگشایی مدارس بصورت نمادین با هدف آمادگی هر چه بیشتر برای بازگشایی در روز 15 شهریور، ارتقای کمی و کیفی اجرای برنامه ها و شناسایی مشکلات و رفع چالش های احتمالی به صورت هماهنگ در مدارس شهرستان اجرا گردید.


و در این واحد آموزشی نیز با بهره گیری از ظرفیت های تشکل های دانش آموزی این مانور به نحو عالی اجرا گردید .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20