ارائه بیلان اردیبهشت ماه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم

در یک نظام آموزشی پویا ، ارزشیابی و امتحانات نقش مهمی در بهبود فرآیند  یاددهی – یادگیری ایفا می نماید . نتایج به دست آمده از اجرای دقیق و علمی ارزشیابی ، علاوه بر این که متضمن هر گونه تغییر و نوآوری در روند بهینه سازی نظام آموزشی است ، تمامی عناصربرنامه  درسی را در برگرفته و موجب کشف نارسایی های آموزشی ، آگاهی از توانایی ها و میزان پیشرفت تحصیلی ، تعیین میزان تسلط دانش آموزان نسبت به محتوای آموزش ، ارزشیابی عملکرد و کارایی نظام آموزشی و پرورشی می گردد

لذا با توجه به نزدیک شدن به امتحانات پایان سال تحصیلی و ضرورت اطلاع اولیاء محترم از وضعیت تحصیلی فرزند خود و رصد و بررسی عملکرد تحصیلی ایشان در این ایام و همچنین به منظور برنامه ریزی صحیح جهت رفع نواقص و کاستی های موجود، با برنامه ریزی ها و هماهنگی های صورت گرفته، در روز شنبه  مورخ 11  اردیبهشت ماه 1400  و همچنین در روز یکشنبه مورخ 12  اردیبهشت  1400 ، کارنامه نمرات مستمر اردیبهشت ماه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی  تحویل اولیای عزیز گردید .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10/20