ارائه بیلان اردیبهشت ماه پایه های دهم و یازدهم

در یک نظام آموزشی پویا ، ارزشیابی و امتحانات نقش مهمی در بهبود فرآیند  یاددهی – یادگیری ایفا می نماید . نتایج به دست آمده از اجرای دقیق و علمی ارزشیابی ، علاوه بر این که متضمن هر گونه تغییر و نوآوری در روند بهینه سازی نظام آموزشی است ، تمامی عناصر برنامه  درسی را در برگرفته و موجب کشف نارسایی های آموزشی ، آگاهی از توانایی ها و میزان پیشرفت تحصیلی ، تعیین میزان تسلط دانش آموزان نسبت به محتوای آموزش ، ارزشیابی عملکرد و کارایی نظام آموزشی و پرورشی می گردد . لذا در روز دوشنبه مورخ 26  اردیبهشت  ماه 1401 ،  بیلان نمرات اردیبهشت ماه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم تحویل اولیای عزیز گردید.

و اولیاء با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ، در آموزشگاه حضور یافته و در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی فرزند خود با مشاور ،پشتیبان تحصیلی و معاون آموزشی محترم آموزشگاه صحبت نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20