ارائه بیلان دی ماه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم

مهم‌ترین فعالیتی که پس از اجرای برنامه‌های آموزشی صورت می‌گیرد ارزیابی از دانش آموزان است. ارزیابی فرآیندی است که به وسیله ی آن میزان دست یابی به اهداف آموزشی برای معلم و دانش آموز تعیین می‌گردد. ارزیابی دانش آموزان با برگزاری آزمون های شفاهی یا کتبی انگیزه کافی را برای حفظ آمادگی علمی، یادگیری مطالب جدید و مرور مطالب درسی گذشته فراهم می‌کند. و ارائه نتایج این آزمون ها به اولیا باعث میشود که آنها در جریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرار گیرند.


لذاطی اطلاع رسانی و برنامه زمانبندی اعلام شده از قبل ، در روز چهارشنبه مورخ 2 بهمن 1398، پس از برگزاری جلسه آموزش خانواده، بیلان نمرات دی ماه دانش آموزان که از سامانه مدبر استخراج شده بود به اولیای عزیز تحویل داده شد تا از عملکرد فرزند خود از ابتدای سال تحصیلی تاکنون اطلاع یابند .
اولیای عزیز در این روز توانستند در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی فرزند خود با مشاور ،پشتیبان تحصیلی و معاون آموزشی محترم آموزشگاه صحبت نمایند و نقاط ضعف و قوت فرزند خود را در زمینه علمی ، تحصیلی و انضباطی شناسایی نمایند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20