ارائه کارنامه ی خرداد ماه دانش آموزان پایه دهم

طی اطلاع رسانی و برنامه زمانبندی اعلام شده از قبل ، در روز چهارشنبه مورخ 4 خرداد ماه 1399 ، بیلان نمرات خرداد ماه دانش آموزان عزیز پایه دهم که از سامانه مدبر استخراج شده بود با رعایت کامل موازین  و پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، به اولیای عزیز تحویل داده شد تا از عملکرد فرزند خود از ابتدای سال تحصیلی تاکنون اطلاع یابند .


اولیای عزیز در این روز توانستند در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی فرزند خود با مشاور ،پشتیبان تحصیلی و معاون آموزشی محترم آموزشگاه صحبت نمایند و نقاط ضعف و قوت فرزند خود را در زمینه علمی ، تحصیلی و انضباطی شناسایی نمایند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20