اعلام نتایج انتخابات انجمن اولیا مربیان سال تحصیلی 1401-1400

در روز شنبه مورخ 3 مهر ماه  1400، نتایج انتخابات انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 1401-1400 اعلام گردید.

نتایج شمارش آرا به ترتیب به شرح ذیل می باشد:

بدینوسیله از حضور فعال كليه اوليای محترم در جلسه انتخابات انجمن اوليا و مربيان ، تقدیر و تشکر می نماییم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20