اعلام نتایج انتخابات انجمن اولیا مربیان سال تحصیلی 1400-1399

در روز شنبه مورخ 29 شهریور ماه  1399، نتایج انتخابات انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 1400-1399 اعلام گردید.

نتایج شمارش آرا به ترتیب به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادکی منتخبین

نام دانش آموز

سمت در انجمن

1

محمد رضا میرزائی

یلدا میرزائی

رئیس انجمن

2

مصیب سید آبادی

آرزو سید آبادی

نایب رئیس انجمن

3

حسین حصاری

صالحه حصاری

منشی انجمن

4

صفیه دیانتی

هدیه و مهدیه میلانی 

عضو انجمن

5

فاطمه نجفی

کوثر قندهاری

عضو انجمن

6

انسیه سعیدی مقدم

کوثر قندهاری

عضو انجمن

7

مریم زارع مقدم

فائزه زارع مقدم

عضو انجمن

8

ربابه افروز

رقیه محمدیان

عضو انجمن

بدینوسیله از حضور فعال كليه اوليای محترم در جلسه انتخابات انجمن اوليا و مربيان ، تقدیر و تشکر می نماییم


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20