بازدید سرگروه محترم الهیات از کلاس درس منطق

با توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت های آموزشی در پیشبرد و کیفیت آموزش و از طرفی نقش نظارتی گروههای آموزشی با حضور در کلاس های درس و راهنمایی و مشاوره دبیران ، در روز چهارشنبه مورخ 3 بهمن 1397 ، جناب آقای قبدیان سرگروه الهیات اداره آموزش و پرورش ضمن حضور در آموزشگاه ،از کلاس درس منطق (سرکار خانم آهنگرانی)بازدید نمودند و از نزدیک در جریان فعالیت های ایشان قرار گرفتند

لازم به ذکر است هدف از بازدید سرگروه های آموزشی از کلاس های درس ، بررسی کلیه فرآیند های آموزشی متناسب با برنامه سالانه و همچنین انتقال تجارب در راستای توانمند سازی همکاران می باشد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20