برگزاری آزمون آغازین در کلیه پایه ها

در روز چهارشنبه مورخ 20 مهر ماه 1401 ، آزمون آغازین با هدف آگاهی از توانایی ها و آمادگی های قبلی دانش آموزان و برنامه ریزی برای جبران نارسایی ها و کاستی های احتمالی دانش آموزان برگزار گردید

این آزمون شامل 40 سوال از دروس تخصصی هر پایه و رشته بود.

آزمون سنجش آغازین آزمونی است که معمولاً در اوایل سال تحصیلی برگزار می‌گردد. هدف این آزمون بررسی میزان تسلط دانش‌آموزان بر مباحث کتاب‌های درسی سال گذشته است. از مزایای برگزاری این نوع آزمون برای معلمان آن است که ایشان با شناسایی نقاط قوت و ضعف دانش‌آموزان قادر خواهند بود زمان خود را بهتر مدیریت نموده و طرح درس موفق‌تری داشته باشند.

مزیت این آزمون برای دانش آموزان نیز این است که آموخته های قبلی خود را مرور نموده و ضمن کسب آمادگی بیشتر برای یادگیری های جدید؛ آموخته های قبلی خود را تثبیت نموده و بدین ترتیب بین آموخته های جدید و پیشین خود ارتباط برقرار می نمایند که این امر خود به تسهیل یادگیری می‌انجامد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20