برگزاری نمایشگاه از آثار پژوهشی دانش آموزان

پژوهش یکی از مهمترین مولفه های توسعه و پیشرفت کشور است که جامعه را به سمت تحرک علمی سوق می دهد.

حاکم شدن فضای پرسشگری و جستجوگری در مدارس از جمله مواردی است که آموزش و پرورش باید به آن توجه کند تا پژوهش محوری دربین دانش آموزان و حتی معلمان نهادینه شود

لذا در روز یکشنبه مورخ 6 آذر ماه 1401 ، با هدف برنامه ریزی دقیق جهت بستر سازی و توسعه فرهنگ پژوهش در بین دانش آموزان و تشویق و جذب حداکثری دانش آموزان جهت شرکت در هشتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا  و همچنین جهت آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با نحوه ارائه آثار، نمایشگاهی از آثار پژوهشی دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره های علمی –پژوهشی سنوات قبل در محل سالن آموزشگاه برگزار گردید


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20