تحلیل عملکرد دانش آموزان در بیلان مهر ماه

در روز دو شنبه مورخ 13 آبان 1398 کارنامه دانش آموزان در بیلان مهر ماه از سامانه مدبر استخراج و چاپ گردید و عملکرد دانش آموزان توسط تیم مشاوره آموزشگاه سرکار خانم ها قدسی و میثمی تحلیل و بررسی و رهنمودهای ضروری توسط ایشان به صورت مکتوب در پایین کارنامه ها ارائه گردید

لیست دانش آموزان برتر در بیلان مهر ماه به شرح جدول ذیل می باشد

اسامی دانش آموزان منتخب

شماره کلاس

رتبه سوم

رتبه دوم

رتبه اول

مطهره امیرگان

(معدل 19.39)

فرزانه گلچین

(معدل 19.44)

کوثر قندهاری

(معدل 19.86)

پایه دهم تجربی

ساغر نوبری

(معدل 19.03)

نادیا محسنی

(معدل 19.50)

پایه دهم ریاضی

فاطمه دهنوی

(معدل 18.79)

ساجده عابدی

(معدل 18.90)

مبینا امیرکیانی

(معدل 19.67)

پایه دهم انسانی

فاطمه یعقوبی

(معدل 19.10)

فیروزه خدابخشی

(معدل 19.41)

زهرا انشکانی

(معدل 19.51)

پایه یازدهم تجربی

رویا کاوئی

(معدل 18.60)

سحر هراتی

(معدل 18.86)

لادن طاغاني

(معدل 19.63)

پایه یازدهم انسانی

هانیه حسینی ایوری

(معدل 17.93)

زهرا فضلی (محمد)

(معدل 17.96)

فاطمه صومعه

(معدل 17.98)

پایه دوازدهم تجربی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20