پیوند مهر با عاطفه در جشن مهر عاطفه ها

امروز طراوت بهار مهمان دل هاي ماست. امروز از آسمان عطوفت مي بارد ، امروز درختان عاطفه ، ميوه هاي ايثار نثار مي كنند. امروز زمينيان آسماني شده اند. امروز فرشتگان طبق طبق نيكي به آسمان مي برند. امروز روز نيكوكاري است.

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست. با آماده سازی جایگاه ویژه جشن مهر عاطفه ها در روز چهارشنبه مورخ 10 مهر1398  ، فضایی ایجاد شد تا یاری گر دست های نیازمندان باشیم .
از حضور پرشور و نوع دوستانه ی تمام دانش آموزان و اولیای عزیزی که در جشن مهر عاطفه ها مشارکت کرده و دستان همنوعان نیازمند خود را به یاری گرفتند ، تقدیر و تشکر می نمائیم.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20