اثر مدیریت زمان بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان

این پژوهش با هدف بررسی پژوهش‌های مدیریت زمان در راستای بهبود وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌هابه روش فراترکیب می‌باشد. محققین با به کارگیري رویکرد فراترکیب در این پژوهش به تحلیل نتایج و یافته‌های محققین قبلی پرداخته و نتایج نهایی را ارائه خواهند نمود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که دانش‌آموزان مجبور به مدیریت زمان خود هستند و از آن ناگزیرند. مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین می‌تواند برای اوقات فراغت ورزش زمان خریداری نماید. مدیریت زمان توسط دانش‌آموزان باعث کاهش استرس و بهبود وضعیت سلامت آن‌ها نیز می‌گردد.

جهت دریافت ادامه ی مقاله اینجا کلیک نمایید .

 

تهیه کننده ی مطالب : نیایش تاج نیا- مبینا پورناصری (دانش آموزان پایه ی دهم ریاضی)

تایید کننده ی مطالب : مریم قدسی – مشاور آموزشگاه 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20