معرفی پرسنل

 • مرجان کارگزار

  مرجان کارگزار

  فوق لیسانس شیمی دبیر شیمی
 • نجمه میرزابیاتی

  نجمه میرزابیاتی

  فوق لیسانس ریاض کاربردی دبیر آمادگی دفاعی
 • نرگس عربخانی

  نرگس عربخانی

  فوق لیسانس مدیریت ورزشی دبیر تربیت بدنی
 • صدیقه شیرازی

  صدیقه شیرازی

  فوق لیسانس الهیات دبیر تعلیمات دینی
 • طاهره شورگشتی

  طاهره شورگشتی

  فوق لیسانس زیست شناسی دبیر زیست شناسی
 • سمیه شاکری

  سمیه شاکری

  لیسانس (حوزوی ) فقه و اصول دبیر عربی
 • مریم رقامی

  مریم رقامی

  لیسانس مدیریت اجتماعی دبیر علوم اجتماعی
 • صغری رستمی

  صغری رستمی

  فوق لیسانس فیزیک دبیر آزمایشگاه علوم
 • سمیه بهشتی

  سمیه بهشتی

  فوق لیسانس ریاضی کاربردی دبیر هندسه و آمار و احتمال