پایه دهم

موضوع نشريه
سوالات امتحان نگارش۱- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان فیزیک۱ (رشته تجربی)- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان فیزیک۱( رشته ریاضی)- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان علوم و فنون۱- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان فارسی۱- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان عربی۱(انسانی)- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان عربی۱(تجربی)- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان زیست ۱- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان ریاضی و آمار۱(انسانی) &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان دینی ۲- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان دینی ۱( تجربی و ریاضی )- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان دینی ۱ (انسانی) &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان جغرافی عمومی (انسانی)- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان جغرافی عمومی و استان &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان جامعه شناسی۱- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان تاریخ۱- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان آمادگی دفاعی &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان اقتصاد- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان آزمایشگاه علوم۱( خانم واسعی) &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان آزمایشگاه علوم۱- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان منطق- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان زبان انگلیسی۱- خرداد ۱۴۰۲ دانلود
سوالات امتحان فیزیک۱(ریاضی) &#۸۲۱۱; دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان هندسه۱ &#۸۲۱۱; دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان آزمایشگاه علوم۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان آزمایشگاه علوم۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان آمادگی دفاعی- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان دینی ۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان تفکر- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان جغرافی عمومی و استان- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان ریاضی ۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان زبان خارجه ۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان زبان خارجه۱- کلاس ۱۶۳- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان شیمی ۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان زیست شناسی۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان عربی۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان فارسی ۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان فیزیک۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان نگارش۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان نگارش۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
امتحان اقتصاد- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان آمادگی دفاعی- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات تاریخ۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات دینی۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای &#۸۲۱۱; دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات جامعه شناسی۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات جغرافی عمومی و استان- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان ریاضی و آمار ۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان زبان خارجه۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان عربی۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان علوم و فنون۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان فارسی۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان منطق- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان نگارش۱- دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان آمادگی دفاعی &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان فارسی۱ &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان شیمی۱ &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان زبان انگلیسی۱- خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان فیزیک۱- خرداد ۱۴۰۱ دانلود
پاسخنامه امتحان فیزیک۱- خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان ریاضی۱- خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان زیست شناسی۱- خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان عربی۱- خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان تعلیمات دینی۱- خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای- خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان جغرافی عمومی و استان شناسی- خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان نگارش۱ &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۱ دانلود
سوالات امتحان زیست شناسی۱ &#۸۲۱۱; دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان آمادگی دفاعی &#۸۲۱۱; دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان زبان انگلیسی۱- دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان نگارش۱- دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان فیزیک۱( تجربی)- دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان جغرافی عمومی و استان شناسی- دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان فارسی۱- دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان آزمایشگاه علوم۱- دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان ریاضی۱- دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان عربی ۱ -دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان تعلیمات دینی ۱- دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان شیمی۱- دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای &#۸۲۱۱; دی ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان ریاضی۱( نمونه۱) &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان ریاضی۱( نمونه۲) &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان فارسی۱ ( نمونه۱) -پایه دهم &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان فارسی۱ ( نمونه۲) -پایه دهم &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان شیمی۱ &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان عربی۱( نمونه ۱) &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان عربی۱( نمونه ۲) &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۰ دانلود
نمونه سوالات عربی۱- خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان تعلیمات دینی ۱ پایه دهم -خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سوالات آزمون جغرافی عمومی پایه دهم تجربی و ریاضی &#۸۲۱۱; خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان فیزیک۱ دهم تجربی و ریاضی(نمونه۱)-خرداد۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان زیست شناسی پایه دهم تجربی(نمونه۱)-خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان زیست شناسی پایه دهم تجربی(نمونه۲)-خرداد ۱۴۰۰ دانلود
کلید سوالات امتحان زبان انگلیسی۱-خرداد ۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان فیزیک۱ دهم تجربی و ریاضی(نمونه۲)-خرداد۱۴۰۰ دانلود
سوالات امتحان عربی۱- دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان زیست شناسی۱- دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان دینی ۱(نسخه ب)- دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان دینی ۱(نسخه الف)- دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان فیزیک۱ &#۸۲۱۱; دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان آزمایشگاه علوم ۱ &#۸۲۱۱; دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای &#۸۲۱۱; دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان عربی ۱ &#۸۲۱۱; دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان زبان انگلیسی۱- دی ۱۳۹۹ دانلود
پاسخنامه امتحان زبان انگلیسی۱- دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان فارسی۱(نسخه الف)- دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان فارسی۱(نسخه ب)- دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان شیمی۱- دی ۱۳۹۹(نسخه الف) دانلود
سوالات امتحان شیمی۱- دی ۱۳۹۹(نسخه ب) دانلود
سوالات امتحان جغرافی ۱ و استان شناسی &#۸۲۱۱; دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان آمادگی دفاعی &#۸۲۱۱; دی ۱۳۹۹ دانلود
سوالات امتحان ریاضی۱-دی ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان زبان انگلیسی۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان تاریخ۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان شیمی۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان اقتصاد -دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان آمادگی دفاعی ۱ -دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی و آمار۱ -دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱ -دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱ -دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان آزمایشگاه علوم ۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان تعلیمات دینی ۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان تعلیمات دینی ۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان فارسی۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان جامعه شناسی۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان منطق-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان نگارش۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی۱-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای-دی۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان نگارش۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان منطق -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان جامعه شناسی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان فارسی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان زیست شناسی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان تاریخ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای-خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی و آمار۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان نگارش ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان هندسه ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان تعلیمات دینی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان تعلیمات دینی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان آمادگی دفاعی &#۸۲۱۱; خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان علوم و فنون ادبی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان شیمی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان زبان انگلیسی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک ۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱ -دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان تاریخ۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان جامعه شناسی ۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان زبان انگلیسی۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان آزمایشگاه علوم ۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان آزمایشگاه علوم۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان آمادگی دفاعی -دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان شیمی ۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان منطق-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا ۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان دینی ۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان نگارش۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا ۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان اقتصاد -دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی و آمار ۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان فارسی۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان دینی ۱-دی۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان فارسی۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان هندسه۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان شیمی۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان زبان انگلیسی۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان زیست شناسی۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان نگارش۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان تعلیمات دینی۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان آزمایشگاه علوم۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان آمادگی دفاعی -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی۱ -خرداد۱۳۹۷ دانلود