پایه دهم

موضوع تاریخ نشريه
سؤالات امتحان زبان انگلیسی۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تاریخ۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان شیمی۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان اقتصاد -دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان آمادگی دفاعی ۱ -دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی و آمار۱ -دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱ -دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱ -دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان آزمایشگاه علوم ۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تعلیمات دینی ۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تعلیمات دینی ۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فارسی۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان جامعه شناسی۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان منطق-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان نگارش۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی۱-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای-دی۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان نگارش۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان منطق -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان جامعه شناسی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فارسی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان زیست شناسی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تاریخ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای-خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی و آمار۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان نگارش ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان هندسه ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تعلیمات دینی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تعلیمات دینی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان آمادگی دفاعی &#۸۲۱۱; خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان علوم و فنون ادبی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان شیمی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان زبان انگلیسی ۱ -خرداد ۱۳۹۸ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک ۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱ -دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان عربی۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان ریاضی۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تاریخ۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان جامعه شناسی ۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان زبان انگلیسی۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان آزمایشگاه علوم ۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان آزمایشگاه علوم۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان آمادگی دفاعی -دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان شیمی ۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان منطق-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا ۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان دینی ۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان نگارش۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا ۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان اقتصاد -دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فارسی۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان دینی ۱-دی۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فارسی۱ -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱ -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان فیزیک۱ -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان هندسه۱ -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان شیمی۱ -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان زبان انگلیسی۱ -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان زیست شناسی۱ -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تفکر و سواد رسانه ای -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان نگارش۱ -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان جغرافیا۱ -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان تعلیمات دینی۱ -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان آزمایشگاه علوم۱ -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود
سؤالات امتحان آمادگی دفاعی -خرداد۱۳۹۷ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ دانلود